Procedura internă OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. conform normei nr. 18/ 2017 privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi brokerilor de asigurare

I. Introducere:
Prezenta procedură este aplicabilă contestațiilor/ petițiilor (obiecțiuni, plângeri, reclamații) formulate de asigurați/ păgubiți referitor la activitatea S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.

II. Terminologie și baza legală:
Norma 18/ 2017 are ca obiect reglementarea modului de soluţionare a petiţiilor privind activitatea asigurătorilor şi brokerilor de asigurare autorizați în baza Legii nr. 236/ 2018 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.

 • prin petent, în sensul prezentei norme, se înțelege orice persoană fizică sau juridică care are calitatea de asigurat, beneficiar, contractant sau persoană păgubită așa cum sunt definite de legislația în vigoare
 • prin petiție, în sensul prezentei norme, se înțelege cererea, reclamația, sesizarea formulată în scris, depusă/ transmisă fizic ori prin poștă electronică, prin intermediul căreia un petent sau împuterniciții legali ai acestuia, care acționează exclusiv în numele petentului și în scopuri din afara obiectului lor de activitate și fără un interes comercial propriu, își exprimă nemulțumirea cu privire la activitatea asigurătorilor și brokerilor de asigurare

III. Dispoziții generale:
     Măsurile ce decurg din aplicarea prezentei proceduri sunt destinate:

 1. aplicării prevederilor legale privind respectarea drepturilor persoanelor
 2. asigurarea unui climat de încredere a clienților existenți și a clienților potențiali ai companiei față de seriozitatea, promptitudinea și calitatea serviciilor oferite de S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L.
 3. Potrivit prevederilor legale, orice persoană fizică sau juridică, dacă se consideră vătămată în drepturile sale:
 4. recunoscute de lege sau prevăzute prin contractul de asigurare, se poate adresa societății pentru recunoașterea dreptului și repararea pagubei
 5. prin refuzul nejustificat de a-i fi rezolvată cererea referitoare la un drept, se poate adresa societății pentru recunoașterea dreptului și repararea pagubei
 6. Petiția se formulează în scris și va cuprinde următoarele:
 • numele/ prenumele sau denumirea petentului
 • domiciliul sau sediul acestuia
 • obiectul petiției și eventual suma contestată

Petiția va fi semnată de petent sau de reprezentantul legal al acestuia. Dovada calității de reprezentant al petentului, persoană fizică sau juridică, se face prin împuternicire avocațială în cazul avocaților sau prin procură autentificată notarial, în cazul altor persoane. În susținerea petiției formulate, petentul poate depune acte care nu au fost avute în vedere inițial. Petiția nu poate avea ca obiect alte pretenții decât cele stabilite conform prevederilor legale, condițiilor generale contractuale sau pretenții ulterioare semnării declarației de renunțare la alte pretenții.

S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. se obligă să răspundă la plângerile sau reclamațiile petenților în termen de 30 de zile de la înregistrarea acestora de către societate. Răspunsul se comunică prin poștă/ email/ fax, în funcție de calea de comunicare folosită de petent.

IV. Etapele soluționării petițiilor (obiecțiunilor, plângerilor, reclamațiilor):

           1. Petiția poate fi transmisă:

            a. prin email adresată direct unui angajat al S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. la
                adresa de email ovb@ovb.ro
            b. prin poștă, curierat sau fax la sediul central al societății S.C. OVB Allfinanz România Broker de
                Asigurare S.R.L.: Str. Franz Liszt nr. 30, 400696, Cluj-Napoca, jud. Cluj; Fax nr. +40 264 588-552
            c. prin intermediul site-ului S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L.: www.ovb.ro 
                completând formularul online
            d. prin înregistrarea petiției la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) și primirea unei solicitări
                ulterioare de informații din partea A.S.F.. Informații referitoare la petiții se găsesc la pagina de
                internet:www.asfromania.ro/consumatori/petitii
            e. prin înregistrarea petiției la SAL-Fin Enititatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în
                Domeniul Financiar Non Bancar la adresa de email: office@salfin.ro sau
             f. prin înregistrarea petiției la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.)
                și primirea unei solicitări ulterioare de informații din partea ANPC
            g. prin înregistrarea petiției la Președenția sau Guvernul României
            h. prin publicarea în presa scrisă sau pe internet (pe forumuri, bloguri, etc.)

Nu se primesc reclamații prin telefon. Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului (nume, prenume, adresa, date contact) nu se iau în considerare.

            2. Pentru soluționarea petițiilor s-a înființat în cadrul S.C. OVB Allfinanz România Broker
                de Asigurare S.R.L. un colectiv de analiză și soluționare a petițiilor.
                Colectivul de analiză și soluționare a petițiilor este compus din 3 membri.

            3. Petițiile primite de către S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L.
                se vor înregistra în registrul de intrări-ieșiri și în registrul electronic de petiții, conform
                legii. Petițiile înregistrate se vor soluționa de către colectivul de analiză și soluționare
                a petițiilor.

           4. Colectivul de analiză și soluționare a petițiilor va elabora răspunsul final către
               petent și îl va transmite în termenul legal de maximum 30 de zile de la înregistrare,
               potrivit condițiilor precizate anterior.

Conducerea S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. ia toate măsurile necesare pentru respectarea integrală a prezentei proceduri de lucru.

Petiții

Datele de contact pentru obţinerea informaţiilor legate de stadiul soluţionării petiţiilor:

Adresa de email pentru soluționarea petițiilor: ovb@ovb.ro

Telefon: +40 264 588-550
Telefon: +40 264 588-551

Fax: +40 264 588-552